Musalla Kamengrad, Fatihov Mihrab Musalla Kamengrad, Fatihov Mihrab Hozić Emir
19 Aug
2016

Musalla Kamengrad

Published in Lokacije

Graditeljska cjelina Musalla u Kamengradu sa grebljem nalazi se u naselju Donji Kamengrad, lijevo od ceste Sanski Most-Bosanska Krupa. Od grada Sanski Most udaljena je 9 kilometara.

Od nastanka Kamengrada 1374. godine pa do pada pod Otomansku upravu 1499. godine nema puno podataka. Sačuvana je predaja da su Osmanlije opsjedale Kamengrad punih 11 godina i da su ga osvojili tek onda kada je sa svojom vojskom na bojište došao sultan Fatih. Ovu predaju prenosi Benedikt Kuripešić 1530. godine u svom putopisu. Kada su zauzeli Kamengrad Osmanlije su ga učinile sjedištem nahije koja je pripadala župi Sani. Nešto kasnije 1541. godine osnovan je Kamengradski kadiluk, a od 1624. godine Kamengrad je postao sjedište kapetanije u koju su spadale i varošice: Stari Majdan i Vakuf-Sanski Most.Po narodnom predanju prilikom osvajanja Kamengrada,Mehmed Fatih II je klanjao džuma namaz i na tom mjestu je podignuta Kamengradska Musalla. Na poleđini mihraba musalle bio je isklesan na kamenoj ploči natpis o gradnji musalle, o njenom rušenju 1895. godine i o obnavljanju 1909. godine. Musalla u Kamengradu stradala je 1942. godine, kada je čitav ostao jedino mihrab sa natpisom. U ratu 1992-1995. godine objekat je takođe stradao usljed ratnih dejstava.1997. godine stanovništvo naselja je izvršilo sanaciju ratnih šteta na objektu. Zanimljivo je istaći da prilikom svih pokušaja rušenja musalle mihrab je ostajao čitav bez nekih velikih oštećenja pa čak i u zadnjem ratu kada je pokušano da se sruši postavljanjem eksploziva u donjem dijelu. Musalla u Kamengradu je jedina sačuvana musalla u izvornom obliku na Balkanu. Ona je rijedak, odnosno jedinstven primjer određenog tipa, stila koji oslikava:-    Vremensko određenje, istorijsku vrijednost, umjetničku i estetsku vrijednost-    Čitljivost (dokumentarna, naučna, obrazovna vrijednost)-    Simboličku vrijednost (sakralna, tradicionalna, značaj za identitet grupe ljudi)-    Ambijentalna vrijednost (značenje u strukturi i slici grada)-    Izvornost (Oblik i dizajn, materijal i sadržaj, namjena, duh i osjećanja)NAPOMENA: Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika na osnovu člana V stav 4 aneksa 8 Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH i člana 39 stav 1 Poslovnika o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika na sjednici održanoj od prvog do sedmog jula 2003. donijela je odluku gdje se građevinska cjelina Musalla proglašava nacionalnim spomenikom BiHAutor teksta mualima  Dina Behremović

Additional Info

More in this category: Hamzibegova džamija »